Arrest 71/2024

resolved_banner

In arrest nr. 71/2024 van 27 juni 2024 heeft het Grondwettelijk Hof de intrekking vernietigd van een bepaling die het mogelijk maakte om gelijkaardige hefingen die in een ander gewest of in het buitenland werden betaald, af te trekken van de Vlaamse milieuheffing op afvalverwerking. 

De VZW “Denuo” en andere bedrijven uit de afvalsector hebben een beroep tot nietigverklaring ingesteld van artikel 35, 4°, van het Vlaams programmadecreet van 16 december 2022. Dit decreet, dat gekoppeld is aan de begroting van 2023, wijzigt de regels voor de milieuheffing in Vlaanderen. 

De verzoekende ondernemingen, die afvalstoffen verwerken, menen dat de bestreden bepaling hen benadeelt. Artikel 35, lid 4, schaft de mogelijkheid af om een in het buitenland betaalde gelijksoortige milieuheffing af te trekken van de Vlaamse milieuheffing. Zij voerden aan dat deze afschaffing leidde tot dubbele belasting voor bedrijven die afval buiten Vlaanderen verwerkten, wat in strijd was met de beginselen van vrij verkeer van goederen en diensten binnen de Europese Unie. 

Het Hof oordeelde dat artikel 35, lid 4, een belemmering vormt voor het vrije verkeer binnen de Belgische economische en monetaire unie. De afschaffing van de aftrek creëert een nadelige situatie voor bedrijven die afval exporteren, waardoor ze zowel in Vlaanderen als in het buitenland milieuheffingen moeten betalen, wat verboden is door het Europese recht. Bijgevolg verklaarde het Hof artikel 35, lid 4, nietig. De verzoekers brachten ook argumenten naar voren die gebaseerd waren op het Europees recht, maar het Hof sprak zich hier niet over uit, aangezien het de bepaling nietig verklaarde op basis van de schending van het Belgisch recht. 

Het Grondwettelijk Hof vernietigde bijgevolg de bepaling van het Vlaams decreet die de mogelijkheid afschafte om gelijkaardige milieuheffingen af te trekken die in het buitenland werden betaald, omdat het van oordeel was dat deze bepaling in strijd was met de geldende Belgische beginselen van vrij verkeer en economische unie. 

 

Hebt u vragen of opmerkingen over deze uitspraak of dit artikel? 

Neem contact op met Laurent Delmotte ( ld@resolved.law ) of Bart Van Hyfte ( bv@resolved.law ) of bel naar + 32 2 315 53 00. 

Ondernemingsrecht

RESOLVED begeleidt uw onderneming (vennootschap of vereniging) in alle aspecten van haar bestaan, van de oprichting tot de overdracht of ontbinding hiervan, evenals in de

Immobiliënrecht

De advocaten van RESOLVED beschikken over een ruime ervaring op het vlak van het immobiliënrecht, met een bijzondere focus op de interactie tussen de burgerlijke

Overheidsopdrachten

De advocaten van RESOLVED geven advies aan de aanbestedende overheden omtrent  de keuze van de gunningswijze en de redactie van de opdrachtdocumenten. Dit advies heeft

Financieel recht

Sinds meer dan 20 jaar staan de advocaten van RESOLVED hun clienten bij op het vlak van het financieel- en het bankrecht, met name inzake