Cookies en vertrouwelijkheidsbeleid

De BV RESOLVED Avocats-Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens en deelt u zijn vertrouwelijkheidsbeleid mee

Cookies


De cookies, of bestanden die bewaard worden (gedurende de duurtijd van uw bezoek op de website of langer) op uw apparaten wanneer u surft op internet, slagen sommige informatie op om er rekening mee te houden bij een volgend bezoek. 

Wij gebruiken cookies die technisch essentieel zijn voor de werking van onze website, desgevallend cookies met het oog op het delen op sociale netwerksites, alsook cookies met een analytische oogmerk. De cookies met een analytisch oogmerk laten ons toe om het aantal bezoeken op onze website en zijn pagina’s te volgen en te meten, en hun inhoud te verbeteren. 

U kunt het gebruik van cookies die niet technisch zijn aanvaarden of weigeren zoals de cookies met een analytisch oogmerk via de opties van uw browser, zelfs indien dit een optimaal gebruik kan beïnvloeden. Indien u die cookies weigert, kunt u toch surfen op onze website.  

Verwerking door ons kantoor van de persoonsgegevens van de bezoekers, de contactpersonen en de clienten : doeleinden


Wanneer u ons een dossier toevertrouwt of betrokken bent bij een dossier dat wij behandelen (tegenpartij,…) verwerken wij uw persoonsgegevens in uitvoering van het contract met uw client : vertegenwoordiging en/of adviesverlening, wat veronderstelt met u te communiceren. 

Wij zijn dan genoodzaakt voor de uitvoering van onze contractuele opdracht om gegevens te verwerken zoals uw naam en voornamen, uw leeftijd, uw contactgegevens (adres en e-mail, ..), kopie van uw ID-kaart of uw rijksregisternummer, uw bankgegevens, uw afbeelding, IP-adres, …. In bepaalde gevallen vereist het dossier voor de vaststelling, het afdwingen of de verdediging van een recht dat wij gegevens verwerken met betrekking tot de raciale of ethnische afkomst, de politieke overtuiging, de religieuze of filosofische overtuiging of lidmaatschap van een vakvereniging, alsook genetische gegevens, biometrische gegevens, gezondheidsgegevens, sexuele beleving of geaardheid. Tenslotte kunnen ook gegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en inbreuken of aanverwante veiligheidsmaatregelen verwerkt worden indien de vertegenwoordiging in rechte dit vereist. Deze gegevens kunnen mogelijk medegedeeld worden aan andere advocaten (met inbegrip van deze van de andere partijen), aan administratieve overheden, aan administratieve of gerechtelijke rechtscolleges, aan technische intervenanten (deskundigen, technische raadgevers, cijferberoepen), andere juridische beroepen (arbiters, gerechtsdeurwaarders of notarissen,…) die deze zelf zullen verwerken in de uitvoering van hun opdrachten.

De facturatiegegevens (bank, BTW, …) worden met het oog op wettelijke verplichtingen gedurende zeven volledige fiscale jaren bewaard. 

Wij informeren onze clienten, de personen die onze opleidingen bijwonen of deze die inschrijven op onze website, en wij versturen u met het oog hierop, desgevallend door beroep te doen op externe dienstverleners, de contactgegevens waarover we beschikken, op basis van ons legitiem belang, behoudens verzet van uwentwege uiteraard. 

Mits uw instemming en respect van onze deontologische regels kunnen wij in het kader van onze juridische dienstverlening en overheidsopdrachten waarop wij inschrijven, uw persoonsgegevens vermelden en gewag maken van ons contract met u tot vijf jaar na beëindiging. Wij kunnen informatie zoals uw identiteitsgegevens en gegevens omtrent het voorwerp van de opdracht verstrekken aan derden, mits respect uiteraard van uw privé-leven. 

De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten legt ons wettelijke verplichtingen op aangaande de vermijden van belangenconflicten en de identificatie van de client. Het is mogelijk dat wij genoodzaakt zijn om aan onze deontologische overheden (stafhouder) of controle-overheden uw gegevens of kopie van identiteitsdocumenten over te maken. Wij bewaren dan ook die gegevens tien jaar na de beëindiging van onze tussenkomst. 

Onze kantoren zijn beveiligd tegen inbraak en het is mogelijk dat u gefilmd wordt of uw gegevens genoteerd worden bij uw bezoek. 

Het is ook mogelijk dat onze externe informatici toegang hebben tot uw gegevens doch slechts in het strikte kader van de uitvoering van hun opdracht. 

Waar worden uw gegevens bewaard ?

In principe worden uw gegevens slechts bewaard op servers die zich in een lidstaat van de Europese Unie bevindt. Niettemin kan het gebeuren dat  wij beroep doen op onderaannemers die gevestigd zijn buiten de Europese unie bijvoorbeeld in het kader van de verzending van mailings. 

In dat geval verzekeren wij u dat onze medecontractanten verplicht worden de zelfde standaarden inzake bescherming van persoonsgegevens te respecteren als die die gelden in de EU.

Uw rechten :

  • Ontvangen van informatie

Dat is het doel van dit document. 

  • U verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die wij verwerken in ons legitiem belang

Indien wij uw gegevens verwerken op basis van ons legitiem belang, kunt u zich hiertegen verzetten.  

  • Uw toestemming intrekken

Indien wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming, kunt uw toestemming intrekken voor wat betreft de toekomstige verwerking, zonder de eerdere verwerking in vraag te stellen. 

  • Toegang hebben tot uw gegevens en de rechtzetting ervan vragen 
  • De wissing en de overdracht van uw gegevens vragen

Art. 17 en 18 GDPR laten u toe om te vragen dat uw gegevens worden gewist of worden beperkt.

Uw gegevens kunnen in een electronisch formaat worden overgemaakt.

Uw contactpersonen voor vragen en bijkomende informatie :

De verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens (BV Resolved Avocats Advocaten KBO BE 0751 626 076, Tel. +32 2 315 53 00; info@resolved.law, Herrmann- Debrouxlaan, 40 te 1160 Brussel) staat ter uwer beschikking voor iedere vraag of, mits verantwoording op basis van uw identiteit, voor iedere vraag met betrekking tot de hierboven uiteengezette rechten.

Meer informatie kan worden gevraagd of een klacht kan worden ingediend bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel, Tel. + 32 2 274 48 00 – https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen).

Ondernemingsrecht

RESOLVED begeleidt uw onderneming (vennootschap of vereniging) in alle aspecten van haar bestaan, van de oprichting tot de overdracht of ontbinding hiervan, evenals in de

Immobiliënrecht

De advocaten van RESOLVED beschikken over een ruime ervaring op het vlak van het immobiliënrecht, met een bijzondere focus op de interactie tussen de burgerlijke

Overheidsopdrachten

De advocaten van RESOLVED geven advies aan de aanbestedende overheden omtrent  de keuze van de gunningswijze en de redactie van de opdrachtdocumenten. Dit advies heeft

Financieel recht

Sinds meer dan 20 jaar staan de advocaten van RESOLVED hun clienten bij op het vlak van het financieel- en het bankrecht, met name inzake