Overheidsopdrachten

De advocaten van RESOLVED geven advies aan de aanbestedende overheden omtrent  de keuze van de gunningswijze en de redactie van de opdrachtdocumenten. Dit advies heeft ook betrekking op andere administratieve contracten, zoals publiek-private samenwerkingsvormen (PPS), concessies van openbare werken, concessies van openbare dienst en domeinconcessies en -vergunningen.

Tevens staan wij de ondernemingen bij die willen inschrijven op overheidsopdrachten.

Ook vertegenwoordigen wij de overheden en ondernemingen in het kader van geschillen omtrent de gunning van overheidsopdrachten.

In het bijzonder verlenen wij juridische bijstand omtrent de volgende aspecten


 • Uitschrijven van overheidsopdrachten en andere gunningsprocedures
 • Opstellen van opdrachtdocumenten
 • Opstellen van verzoeken tot deelneming en van offertes
 • Onderhandelingen omtrent offertes, formuleren van vragen en antwoorden, analyse van offertes
 • Opstellen van gemotiveerde gunningsbeslissingen en informatiedocumenten
 • Vorderingen tot schorsing en tot nietigverklaring van gunningsbeslissingen voor de Raad van State en de gewone hoven en rechtbanken
 • Vordering tot schadevergoeding bij niet-gunning
 • Vorderingen tot onverbindendverklaring

De advocaten van RESOLVED geven ook advies aan overheden en ondernemingen bij de uitvoering van overheidsopdrachten. Tevens vertegenwoordigen wij hen bij geschillen omtrent deze uitvoering


 • Geschillen bij foutieve uitvoering van overheidsopdrachten
 • Deskundig onderzoek bevolen door de hoven en rechtbanken en vorderingen tot schadevergoeding
 • Wijziging en uitbreiding van de opdracht
 • Uitvoeringstermijnen, verlengingen, schorsing
 • Klachten, verzoeken en herzieningsclausules
 • Betalingen, verwijlintresten en vertragingen
 • Vertragingsboetes, straffen en ambtshalve maatregelen
 • Opleveringen en waarborgen

Contacteer : Gauthier ERVYN

Ondernemingsrecht

RESOLVED begeleidt uw onderneming (vennootschap of vereniging) in alle aspecten van haar bestaan, van de oprichting tot de overdracht of ontbinding hiervan, evenals in de

Immobiliënrecht

De advocaten van RESOLVED beschikken over een ruime ervaring op het vlak van het immobiliënrecht, met een bijzondere focus op de interactie tussen de burgerlijke

Overheidsopdrachten

De advocaten van RESOLVED geven advies aan de aanbestedende overheden omtrent  de keuze van de gunningswijze en de redactie van de opdrachtdocumenten. Dit advies heeft

Financieel recht

Sinds meer dan 20 jaar staan de advocaten van RESOLVED hun clienten bij op het vlak van het financieel- en het bankrecht, met name inzake