Mag ik geheime opnames als bewijs gebruiken? Het hof van cassatie brengt duidelijkheid

‘Verba volant, scripta manent’, luidt het Latijnse gezegde. Wie iets niet kan bewijzen met een geschrift, faalt in zijn bewijsplicht.

Maar is dit wel zo?

Stel: u wil bewijzen dat u een factuur heeft geprotesteerd, maar u beschikt over geen geschreven bewijs, enkel over een opname van een (telefoon)gesprek met uw leverancier/aannemer/contractspartij waarin u dit protest uit.

Of omgekeerd: uw klant heeft mondeling (bvb. in een telefoongesprek) erkend de factuur verschuldigd te zijn en u heeft dit gesprek buiten zijn weten opgenomen.

Of nog: er bestaat betwisting over de inhoud van de gesloten overeenkomst. Een opgenomen gesprek tijdens de onderhandelingen kan verduidelijking brengen.

Kan in deze situaties gebruik worden gemaakt van opnames van de gesprekken die heimelijk, d.w.z. zonder medeweten van de gesprekspartner, plaatsvonden?

In een recent arrest van 14 juni 2021 bevestigt het Hof van Cassatie dat dit wel degelijk kan. Ook onrechtmatig verkregen bewijs kan als bewijs worden aangewend.

Het Hof van Cassatie oordeelt: “Behoudens wanneer de wet uitdrukkelijk anders bepaalt, kan het gebruik van onrechtmatig verkregen bewijs in burgerlijke zaken slechts worden geweerd indien de bewijsvoering de betrouwbaarheid van het bewijs aantast of indien hierdoor het recht op een eerlijk proces in gevaar wordt gebracht.”

De loutere omstandigheid dat de opname heimelijk en dus zonder akkoord van de gesprekspartner gebeurde, volstaat dus niet om deze opname als bewijsstuk te weren.

Enkel indien dit bewijsmiddel onbetrouwbaar is (denk aan: gemanipuleerd werd) of indien hierdoor het recht op een eerlijk proces wordt ontnomen, kan het worden geweerd.

Dit zal voornamelijk van belang zijn bij  transacties tussen ondernemers tussen wie de bewijsvoering vrij is, maar ook ten aanzien van particulieren gelet op de versoepeling van het bewijsrecht sinds 1 november 2020 (Boek 8 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek)[1].

Wanneer u dus een bewijsprobleem ondervindt, kan er gedacht worden aan het gebruik van opnames van gesprekken, maar wees er uiteraard bewust van dat dit ook geldt voor de tegenpartij…

Voor meer info: info@resolved.law of contacteer rechtstreeks één van onze advocaten op 02/315.53.00 of via hun e-mailadres op deze website.

[1] Zie onze nieuwsflash “Nieuwe bewijsregels in werking getreden op 1 november 2020!” op deze website

Ondernemingsrecht

RESOLVED begeleidt uw onderneming (vennootschap of vereniging) in alle aspecten van haar bestaan, van de oprichting tot de overdracht of ontbinding hiervan, evenals in de

Immobiliënrecht

De advocaten van RESOLVED beschikken over een ruime ervaring op het vlak van het immobiliënrecht, met een bijzondere focus op de interactie tussen de burgerlijke

Overheidsopdrachten

De advocaten van RESOLVED geven advies aan de aanbestedende overheden omtrent  de keuze van de gunningswijze en de redactie van de opdrachtdocumenten. Dit advies heeft

Financieel recht

Sinds meer dan 20 jaar staan de advocaten van RESOLVED hun clienten bij op het vlak van het financieel- en het bankrecht, met name inzake