Omgevingsrecht in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest : Arrest nr. 6/2021 van het Grondwettelijk Hof van 21 januari 2021

Omgevingsrecht in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest : Arrest nr.  6/2021 van het Grondwettelijk Hof van 21 januari 2021 : projecten met meer dan 200 parkeerplaatsen vereisen opnieuw een milieueffectenstudie (in plaats van 400 sinds de hervorming van 2019)

Een VZW heeft aan het Grondwettelijk Hof de vernietiging gevraagd van sommige bepalingen van de Brusselse Ordonnantie van 30 november 2017 waarmede de BWRO en de Brusselse Ordonnantie betreffende de milieuvergunningen werden gewijzigd.

Met name bestreed deze VZW de versoepeling die de Brusselse wetgever in 2017 invoerde waardoor  de drempel van 201 naar 400 parkeerplaatsen werd gebracht wat betreft de noodzaak om een milieueffectenstudie te vragen, alsook de afschaffing van de verplichting om het lastenboek van deze milieueffectenstudie te onderwerpen aan een openbaar onderzoek. De eerste wijziging had tot gevolg dat voor parkings tot 400 parkeerplaatsen een minder stringent milieueffectenrapport volstond en geen milieueffectenstudie vereist was.

De verzoeker baseerde zich hiertoe op de schending van het  standstillbeginsel dat krachtens artikel 23 van de Grondwet in het milieurecht geldt.

Het Grondwettelijk Hof vernietigt in zijn arrest nr.  6/2021 van 21 januari 2021 deze versoepeling.

Deze vernietiging heeft tot geval dat opnieuw een milieueffectenstudie vereist is voor projecten die 200 ondergrondse parkeerplaatsen voorzien of 200 parkeerplaatsen in open lucht (de cumul van de ondergrondse en openluchtparkeerplaatsen vervalt dus).

Daarentegen heeft het Hof de afschaffing van het openbaar onderzoek van het lastenboek inzake de milieueffectenstudie niet strijdig geacht met artikel 23 van de Grondwet. Deze versoepeling van de procedure blijft dus overeind.

Aarzel niet om contact op te nemen met  Laurent DELMOTTE (ld@resolved.law)  of Bart VAN HYFTE (bv@resolved.law) indien u vragen heeft over omgevingsrecht in Brussel, Vlaanderen en Wallonië of bel hen op het nummer 02 315 53 00.

Ondernemingsrecht

RESOLVED begeleidt uw onderneming (vennootschap of vereniging) in alle aspecten van haar bestaan, van de oprichting tot de overdracht of ontbinding hiervan, evenals in de

Immobiliënrecht

De advocaten van RESOLVED beschikken over een ruime ervaring op het vlak van het immobiliënrecht, met een bijzondere focus op de interactie tussen de burgerlijke

Overheidsopdrachten

De advocaten van RESOLVED geven advies aan de aanbestedende overheden omtrent  de keuze van de gunningswijze en de redactie van de opdrachtdocumenten. Dit advies heeft

Financieel recht

Sinds meer dan 20 jaar staan de advocaten van RESOLVED hun clienten bij op het vlak van het financieel- en het bankrecht, met name inzake